มหาฤกษ์ - จุลดุริยางค์ทหารอากาศ - เพลงสรรเสริญพระบารมี (Vinyl)

Posted on by Kazrashura

9 Replies to “ มหาฤกษ์ - จุลดุริยางค์ทหารอากาศ - เพลงสรรเสริญพระบารมี (Vinyl) ”

  1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่ 1.
  2. สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4.
  3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำ.
  4. เวลา น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ.
  5. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนานเปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวาย.
  6. พระเจนดุริยางค์ได้แต่งบทเพลงอันไพเราะไว้มากพร้อมทั้งแยกเสียงประสาน เพื่อใช้เล่นกับวงดุริยางค์สากลได้อีกด้วย บทเพลง.
  7. ประวัติ สรรเสริญพระนารายณ์. เพลงสรรเสริญพระบารมี มีเค้าโครงว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีเพลงที่มีลักษณะคล้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ก่อน.
  8. วันนี้ (4 พ.ค) เวลา น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ.
  9. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *